Ohjeet ja yleiset tarkennukset

Julkaistu Palveluskoiraliiton www-sivuilla 27.6.2016

Esteet ja telineet palveluskoirakokeissa:

Koejärjestäjien ja tuomareiden tulee huomioida, että nk. hajoavat/putoavat hyppytelineet eivät ole sallittuja palveluskoirakokeissa. Tuomarin täytyy voida arvostella hyppynoudossa erikseen kevyt kosketus esteeseen, ponnistus esteeltä ja esteen kaatuminen. Mikäli käytettävä este on kevytrakenteinen ("pressueste" tai vastaavas) ja se täytyy esim. tuulen vuoksi kiinnittää maahan, on varmistettava, että se kuitenkin kaatuu, jos koiran hyppy epäonnistuu. Myös kaarien tai muiden lisärakenteiden käyttö A-esteellä on kokeessa kielletty.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2016

Kaikki maastolajit

 • Koira on lähetettävä suoritukseen ohjaajan vasemmalta sivulta, ei esim. jalkojen välistä.

Pannat

 • Vedonestopannat ja kuonopannat ovat kiellettyjä myös BH-kokeessa (tuomarin täytyy pystyä arvioimaan seuraako koira pakottamatta ja halukkaasti).
 • Nk. lukkopannat eivät ole sallittuja tottelevaisuudessa.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 2/2016

Amputoitujen/proteesia käyttävien koirien osallistuminen palveluskoirakokeisiin

 • Amputoitujen/proteesia käyttävien koirien osallistuminen Suomen Palveluskoiraliiton hallinnoimiin koemuotoihin ei ole sallittua.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 1/2016

Ohjeet luoksepäästävyyden tarkastukseen:

 • Luoksepäästävyyden tarkastus suoritetaan normaalissa ympäristössä, sellaisessa paikassa, mikä on koiran kannalta neutraali.
 • Kaikki kokeeseen osallistuvat koirat tuodaan yksitellen tuomarin luo.
 • Koira on oltava kytketty tavalliseen taluttimeen. Taluttimen on oltava löysällä.
 • Tuomarin tulee välttää koiran ärsyttämistä. Koiran on hyväksyttävä, että siihen kosketaan.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 6/2015

Paikannusvälineiden käyttö pelastuskoirakokeissa

 • Kansallisissa pelastuskoirakokeissa ohjaaja voi käyttää GPS-paikannuslaitetta. Koiralla paikannuslaitetta ei kuitenkaan saa käyttää.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 5/2015 

Sarjan/koiran vaihdot kokeissa

 • Valjakkohiihtokokeessa ilmoitetun sarjan tai koiran vaihto on sallittua, jos se järjestelyjen kannalta on mahdollista. Palvelukoirakokeissa koira voidaan vaihtaa toiseen luokkaan, jos se on järjestelyjen kannalta mahdollista. Palveluskoirakokeissa kokeeseen ilmoitetun koiran vaihto on mahdollista siinä tapauksessa, että se on järjestelyjen kannalta mahdollista eikä kokeeseen ilmoittautuneista varakoirista saada koepaikkaa täytettyä. Ohjaaja ei voi vaatia sarjan tai koiran vaihtoa. Koeilmoituksessa mainituista rajoituksista ei saa poiketa muutosten seurauksena. Kokeesta vastaavan tuomarin on varmistettava, ettei kenenkään etuja rikota näillä muutoksilla.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2015

Yleistä

 • Tuomareiden tulee vastata arvostelukutsuihin yhden viikon kuluessa.
 • Tuomarin tulee pyrkiä siihen, että suoritus viedään läpi sujuvasti (myös tuomarin osalta, selkeä kirjaaminen; ripeä toiminta – ei turhaa odotuttamista).
 • Arvostelusta tulee käydä selkeästi ilmi suorituksen painopisteet (myös maasto-osissa) Vietti – tekniikka – ohjattavuus

Kenttään tutustuminen

 • Ainoastaan mestaruuskilpailuissa voi järjestää kenttään tutustumisen koepäivien aikana.
 • Kokeissa ei ole mahdollista tutustua kenttään koepäivien aikana.
 • Jos koeorganisaatio järjestää mahdollisuuden kenttään tutustumiseen, siitä tulee tiedottaa osallistujia etukäteen. Kaikille osallistujille on varattava sama aika tutustumiseen.
 • Koiralla tulee olla tottelevaisuudessa hyväksytty panta. Taluttimen käyttö on sallittu, mutta ylimääräisiä pantoja, valjaita ja hihnoja ei saa käyttää. Palkkaamiseen saa käyttää palloa, patukkaa tai vastaavaa motivointiesinettä. Makupalojen ja muiden koulutusvälineiden käyttö on kielletty.
 • Suojelumaalimiehellä saa olla kokeessa hyväksyttävä varustus.
 • Kenttään tutustumista tulee valvoa henkilö, jolla on tuomaripätevyys.

Poikkeusluvat

 • Palveluskoiraliiton myöntämä poikkeuslupa on pysyvä, ellei poikkeusluvassa muuta mainita.

FCI:n hyväksymättömät rodut kokeissa

 • FCI:n hyväksymättömät rodut voivat osallistua käyttäytymiskokeeseen, jos ne ovat oman maansa virallisessa rekisterissä. Koiralla tulee olla nk. export pedigree, jolloin koiraa ei käyttäytymiskoetta varten tarvitse kirjata FIX-omistajarekisteriin.
 • Koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.

Pannat, PK-tunnusvaljaat

 • Ketjukaulaimen on oltava yksirivinen, metallinen kaulain. Ketjukaulaimessa ei saa olla lisälukkoja.
 • Palveluskoirakokeissa tulee käyttää Palveluskoiraliiton valmistuttamia SPKL-tunnuksella varustettuja PK-tunnusvaljaita siten, että SPKL-teksti ja logo on selvästi näkyvissä.
 • Valjaita on mahdollista muilta osin muokata.
 • Valjaissa ei saa olla mainoksia tai ylimääräisiä tekstejä.

Koeohjeen kohta 12. lisäys (lisäys lihavoitu)

12. Ohjaajan on koko kokeen ajan pidettävä mukanaan talutinta. Vastaavasti koiralla on koko ajan oltava kaulassaan yksirivinen, metallinen, löysä ketjukaulain, joka ei saa olla kuristavassa asennossa. Kokeessa ei saa käyttää muita kaulaimia, kuten esim. nahkakaulaimia, punkkipantoja, piikkipantoja ym. Nämä määräykset eivät koske käyttäytymiskoetta ja siihen kuuluvaa luonnetestausta eikä kansallisten kokeiden maasto-osuutta; näissä koiralla voidaan käyttää myös muita pantoja/valjaita. Talutinta voidaan pitää mukana koiralta näkymättömissä, tai vasemman olan yli ja oikean käden ali. Nämä määräykset eivät koske Mondioring-koetta, mikäli lajin koeohjeessa ei ole toisin määrätty. Suojavaatteen käyttö on kokeissa kielletty lukuun ottamatta viestikokeen viestiosuuksien välistä odotusaikaa.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2014 

Tuomarin toiminta kokeissa ja tuomarin rooli

 • Kokeesta vastaava tuomari (ylituomari) valvoo, että kaikissa Suomessa järjestettävissä kokeissa (myös IPO-kokeet) noudatetaan palveluskoirakokeiden sääntöä ja koeohjetta. Kansainvälisiin koeohjeisiin on erikseen merkitty kohdat, joissa Suomessa noudatettavat säännöt ja ohjeet poikkeavat kansainvälisistä ohjeista. Kokeesta vastaavan tuomarin tulee lukea koesääntö ja –ohjeet aina ennen koetta. Hän valvoo ja vastaa siitä, että kokeen suorituspaikat ja järjestelyt ovat koeohjeen mukaiset. Tuomarin tulee olla puolueeton, rehellinen ja avoin. Päätökset ongelmatilanteissa tulee tehdä viivyttelemättä.
 • Arvostelevan tuomarin tulee antaa osallistujalle työrauha, erityisesti koesuoritusten aikana. Hänen tulee myös antaa selkeät ymmärrettävät merkit tai kuuluva suullinen lupa liikkeen ja liikkeen osan suorittamiseen. Koesuorituksia arvosteltaessa ja suullisen arvostelun aikana tuomarin tupakointi on ehdottomasti kielletty.
 • Kilpailijana ollessaan tuomarin tulee muistaa pysytellä kilpailijan roolissa. Katsojana tuomari ei saa arvostella arvostelevan tuomarin käytöstä. Tuomarin tulee jäävätä itsensä, mikäli kokeeseen osallistuu hänen maksullisesti kouluttamansa koirakko.

Nuoret koiranohjaajina palveluskoirakokeissa

 • Mikäli kokeeseen osallistuu hyvin nuori koiranohjaaja, on hänellä oltava vastuullinen huoltaja mukanaan koko kokeen ajan. Tuomari päättää voiko nuori henkilö osallistua kokeeseen tarkistaen, että koira on ohjaajan hallinnassa.

Aggressiivisesti käyttäytyvä koira

 • Mikäli koira osoittaa aggressiivisuutta kokeessa joko ihmisiä tai toisia koiria kohtaan, tulee tuomarin sulkea koira kokeesta ja tehdä siitä maininta koepöytäkirjaan ja koiran kilpailukirjaan sekä tehdä aina myös Kennelliitolle ilmoitus aggressiivisesti käyttäytyvästä koirasta. Ilmoitus tehdään Kennelliiton lomakkeella Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä.
 • Kilpailukieltoesitys tulee tehdä, kun koira puree ihmistä tai hyökkää toisen koiran päälle koesuorituksen aikana.

Kokeiden järjestäminen ja kokeisiin osallistuminen

 • Lyhyellä (1 kk) anomisajalla anottuihin ns. yhden lajin kokeisiin saa aina järjestää myös käyttäytymiskokeen. Kokeesta on ilmoitettava koeanomuksessa. Näissä kokeissa varsinaiseen koelajiin ilmoittautujilla on etusija.
 • Lyhyellä (1 kk) anomisajalla voi samaan kokeeseen anoa sekä IPOR- ja kansallisen pelastuskoirakokeen samassa koelajissa.
 • Pelastushaku- ja jälkikokeiden yhteydessä voi järjestää tottelevaisuusosion lisäksi ketteryysosion. Järjestämisestä on mainittava koetiedoissa. Kokeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää ketteryysosiota pelastushaku- tai jälkikokeen yhteydessä.
 • Käyttäytymiskokeessa koiranohjaaja saa ohjata enintään kahta koiraa, mikäli se koejärjestelyjen kannalta on mahdollista. Käyttäytymiskokeeseen saa osallistua juoksuisella nartulla.
 • Mikäli kokeessa on rajoitus tottelevaisuuden perusteella maastoon, tulee maastoon päästä kaikki ne koirat jotka saavuttavat saman pistemäärän, jolla rajoitusmäärän viimeinen koira pääsee maastoon.
 • Koiran voi ilmoittaa vain luokkaan mihin sillä on osallistumisoikeus ilmoittautumishetkellä.

Yleisiä ohjeita

”Sama käskysana”

 • Samasta liikkeestä sama käskysana –määräys koskee lähinnä seuraamisliikettä ja eri liikkeiden valmistelevia osia, joissa tulee käyttää samaa käskysanaa. Esimerkiksi liikkeestä istuminen ja koiran käskeminen makuulta perusasentoon ovat eri liikkeitä.

Seuraaminen

 • Koira tulee viedä seurauttamalla liikkeestä toiseen. Vapauttaminen, palkitseminen ja motivointi ovat virheitä. Vinon loppuperusasennon saa korjata askeleella eteenpäin. Seuraamiskaavio suoritettava aina siten, että ohjaaja kääntyy kaksi käännöstä oikeaan ja yhden vasempaan.
 • Seuraamiskaaviossa on kiinnitettävä huomiota henkilöryhmän sijoittamiseen; Koirakon on kuljettava aloituspisteen kautta mennessään henkilöryhmään. Muuten jää yksi kulma tekemättä.
 • Seuraamisessa huomioitava ohjaajan vasemman käden liike tai sen liikkumattomuus, kainalon seuraaminen ja sinne hypähtäminen käännösten ja vauhdin muutosten yhteydessä.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2013

Luoksepäästävyyden tarkastuksen suoritus

 • tarkastustilanteessa EI käytetä erityistä henkilöryhmää.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2012

Kokeesta vastaavan tuomarin on toiminnassaan huomioitava mm. seuraavat koeohjemuutoksista mahdollisesti seuraavat asiat:

 • kokeesta vastaava tuomari (ylituomari) valvoo, että kaikissa Suomessa järjestettävissä kokeissa (myös IPO-kokeet) noudatetaan Palveluskoirakokeiden sääntöä ja koeohjetta
 • kansainvälisiin koeohjeisiin on erikseen merkitty kohdat, joissa Suomessa noudatettavat säännöt ja ohjeet poikkeavat kansainvälisistä ohjeista
 • tuomarin tulee noudattaa Palveluskoiraliiton ja Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita
 • Suomessa poikkeavaan koiran ohjaamiseen tulee anoa lupa Palveluskoiraliitolta ja kokeessa esitetty lääkärintodistus ei oikeuta poikkeavaan suoritustapaan, vaan suoritus arvostellaan koeohjeen mukaan
 • sääntö § 13 – Tuomari saa päivän aikana arvostella enintään 30 osasuoritusta. Kennelliitto on hyväksynyt Suomessa kaikissa koelajeissa käyttöönotettavaksi FCI:n koesäännön mukaisen määräyksen: Tuomari saa päivän aikana arvostella enintään 36 osasuoritusta
 • maastolajiohjeissa on maininta sallituista pannoista. Tuomarin tulee tarkistaa maasto-osasuorituksissa koirilla käytettävät kaulaimet ja muut välineet
  • kaulain voi olla mikä tahansa yleisesti myynnissä oleva eläinsuojelumääräykset täyttävä kaulain
  • hyväksyttäviä esim. ketjukaulain (saa olla lukollinen), nahkapanta, puolikiristävä, kangaspanta jne.
  • ei hyväksyttäviä esim. punkkipanta, piikkipanta, sähkökaulain tms.

Julkaistu Palveluskoirat-lehden numerossa 3/2011

 • koetta ei saa järjestää, jos siihen ei osallistu vähintään kaksi koiraa

Koekäytännöissä havaittuja puutteita ja vääriä tulkintoja

 • mikäli koe on rajoitettu tottelevaisuuden perusteella, maasto-osuutta eivät voi suorittaa muut kuin karsinnan mukaan maasto-osuuteen päässeet
 • pelastuskoirakokeissa (PEKO) on aina oltava mahdollisuus suorittaa myös tottelevaisuus- ja ketteryysosuudet (rauniokoe)
 • urosten rekisteri- ja/tai kilpailukirjassa tulee olla merkintä kivestarkastuksesta. Tuomarin tulee huomauttaa, mikäli merkintä puuttuu
 • kokeesta vastaava tuomari päättää kaikissa koelajeissa ja kokeen osissa koejärjestelyistä. Ratamestari esittää tuomarille koejärjestelysuunnitelman
 • osasuorituksien loppupisteet aina kokonaisina pisteinä, eli ei saa olla puolia pisteitä
 • erimielisyydet/valitukset kokeen järjestelyistä tulee tehdä kokeesta vastaavalle tuomarille kokeen aikana
 • tuomarin tulee kysyttäessä neuvoa ja ohjeistaa kokeeseen osallistuvaa valitusmenettelykäytännössä
 • kokeen myöntäjällä, Palveluskoiraliitolla, on oikeus määrittää koerajoitusten tulkinta, koska kaikkia rajoitusmahdollisuuksia ei voida kirjata koeohjeeseen
 • hyvin pieniä koiramääriä/luokka ei pitäisi järjestää
 • kokeisiin, joiden koiramäärä on rajoitettu, varataan koepaikka aina ensin puhelimitse, ja varsinainen ilmoittautuminen lähetetään joko postissa tai sähköpostilla
 • rajoittamattomissa kokeissa tulee aina olla mahdollista lähettää ilmoittautuminen myös postitse

Jääviyssäännöt

Tuomarit

 • kokeeseen ei saa osallistua kokeesta vastaavan tuomarin (ylituomarin) tai hänen perheenjäsenensä omistama, hallitsema tai kasvattama koira tai perheenjäsen koiran ohjaajana
 • perheenjäseniksi katsotaan samassa taloudessa asuvat, sekä lapset, vanhemmat ja sisarukset, vaikka eivät asu samassa taloudessa
 • tuomari ei saa arvostella:
  • omistamaansa tai hallitsemaansa koiraa
  • perheenjäsentä koiran ohjaajana
  • kasvattamaansa koiraa
  • tuomarin perheenjäsenen kasvattamaa koiraa
   • kasvattajan sisarukset katsotaan perheenjäseniksi vain, kun he asuvat samassa taloudessa

Muut kokeen toimihenkilöt

 • kokeesta vastaavaan toimitsijaan sovelletaan arvostelevan tuomarin jääviyssääntöä
 • ratamestareihin sovelletaan kehäsihteereiden jääviyssääntöä
  • ratamestarin omistama tai hallitsema koira ei saa osallistua siihen lajiin/luokkaan, jossa ratamestari toimii
 • kokeeseen osallistuvat eivät voi toimia kokeessa missään muussa tehtävässä
 • kokeen tuomarit eivät voi osallistua kokeeseen koiran ohjaajana

Luoksepäästävyyden tarkastaminen

 • ennen kuin kokeeseen ilmoitetut koirat voivat osallistua itse kokeeseen, on niiden luoksepäästävyys tarkastettava.

Tarkastuksen suorittaminen:

 • tuomarin tulee suorittaa luoksepäästävyyden ja samalla tunnistusmerkinnän tarkistus kaikilta osin itse
 • koira tuodaan tuomarin luo löysällä taluttimella
 • tuomari ja ohjaaja kättelevät
  • tuomari tarkistaa koiran tunnistusmerkinnän: tatuointi korvasta/nivustaipeesta) tai etsii mikrosirunlukulaitteella sirun ja tarkistaa numeron yhtäläisyyden ilmoitettuun
  • ohjaaja saa pitää koirasta kevyesti kiinni tunnistusmerkinnän tarkistuksen aikana

Koiran aggressiivisuus kokeessa

 • ihmisiin kohdistuva aggressiivisuus
  • kaikkien osasuoritusten HYLKÄYS = 0 PISTETTÄ, ja kilpailukieltoesitys KIRJATAAN KILPAILUKIRJAAN
  • kilpailukirja lähetetään kilpailukieltoesityksen mukana Palveluskoiraliittoon
 • toisiin koiriin kohdistuva aggressiivisuus
  • hylkäys = 0 pistettä
  • toistuvista hyökkäyksistä tai suoritusten aikana tapahtuvista hyökkäyksistä kilpailukieltoesitys
  • merkintä kilpailukirjaan
 • BH-kokeessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota koiran luoksepäästävyyteen koko kokeen ajan

Koiran panta tottelevaisuusosuudessa ja suojelukokeissa

 • yksirivinen ketjukaulain
 • ei ylimääräisiä lukkoja, hakoja tai väkäsiä
 • lenkin pituudella ei ole merkitystä
 • ei mitään lisäpantoja (esim. kirppupannat)
 • panta ei saa erityisesti poiketa yleisesti myynnissä olevista ketjukaulaimista
 • kotimaisissa maastolajisuorituksissa (sisältää myös esine-etsinnän) koiralla ei tarvitse olla ketjukaulainta. Koiralla tulee kuitenkin olla panta koko kokeen ajan, jotta koira voidaan tarvittaessa kytkeä

Tuomarietiikka

Kokeesta vastaava tuomari

 • säännöt ja lajiohjeet tunteva (lue koesääntö ja -ohjeet aina ennen koetta)
 • tuomari valvoo, että kokeen olosuhteet ovat koeohjeen mukaiset. Erimielisyystilanteissa on aina puolueeton, rehellinen ja avoin
 • päätös tehtävä heti, kun tarvittavat tiedot tapahtuneesta on saatu
 • päätöksestä on myös välittömästi ilmoitettava asianosaisille
 • ei ehdollisia päätöksiä eikä uhkailuja

Arvosteleva tuomari

 • antaa työrauhan suorittavalle koirakolle (erityisesti henkilö- ja esine-etsintäsuorituksissa)
 • lukee voimassaolevat koe- ja lajiohjeet aina ennen arvostelutehtävän aloittamista
 • ei omia tulkintoja koeohjeista

Arvostelutekniikka

 • arvostelun edettävä yleensä kronologisesti sisältäen positiivisia ja negatiivisia kohtia
 • kustakin liikesuorituksesta lopuksi suorituskohtainen arvosana, jonka on tukeuduttava annettuun lausuntoon
 • lyhyt yhteenveto muutamalla lauseella
 • lyhyt, ytimekäs ja informatiivinen
 • määritettävä, täyttikö suoritus oleelliset vaatimukset
 • esitettävä painopisteet
 • asiantunteva ja itsevarma
 • suullisen arvostelun ei pidä sisältää
  • anteeksipyytämistä arvosanojen vuoksi
  • halventavia tai solvaavia mielipiteitä
  • kysymyksiä ohjaajalle tai vuoropuhelua ohjaajan kanssa
Koulukuja 1, 04200 Kerava
050 554 9222
toimisto@palveluskoiraliitto.fi
Tietosuojaseloste